We are currently working on an updated privacy statement. For now, please read below our Dutch version.

Algemeen

De site www.co2-compensatie.nl is eigendom van Climate Neutral Group B.V., hierna te noemen “CNG”. Op het gebruik in de ruimste zin van deze site, zijn de volgende voorwaarden alsmede het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CNG. Deze disclaimer kan door CNG worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. CNG neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat CNG niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites

Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van GreenSeat en websites van partners, tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat CNG door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan CNG. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.
Intellectuele eigendom

CNG behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor

niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CNG te gebruiken, te reproduceren, te bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten welke u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. CNG adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan CNG te sturen. Elektronische verzending  geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Disclaimer

CNG, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. CNG aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan CNG wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of  aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Confidental Infomation